Sídliště u nádraží, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

2015

Řešená plocha se nachází v exponované části města, v těsné návaznosti na centrální Masarykovo náměstí a historické jádro. V současné době tvoří převážnou část území zástavba bytovými domy o různé podlažnosti, doplněná o veřejnou sídlištní zeleň. V menším počtu se vyskytuje zástavba rodinnými domy a objekty občanské vybavenosti. Z hlediska podrobnosti řešení RP jsou rozlišovány pozemky zastavěné a zastavitelné budovami (pozemními objekty) a pozemky nezastavitelné budovami, jako jsou např. plochy sídelní zeleně, plochy komunikace a ostatní volné nezastavěné plochy. Nezbytně nutná je ochrana veřejných prostranství. Principy zachování, resp. zlepšení příznivého životního prostředí v řešeném území mělo několik aspektů: Udržení prvků zeleně ve stabilizovaných plochách (odborná péče, rozbor aktuálního stavu, nutná probírka dožívajících dřevin, náhrada novými jedinci původních druhů jak keřového tak stromového patra); Výsadba části zeleně na veřejném prostranství formou způsobu blízkého přírodě – např. volně rostoucí smíšený živý plot, stromořadí ovocných vysokokmenů, výsev květnaté loučky atp., doplněná o drobné prvky environmentální výchovy –ptačí budky, „domky“ pro hmyz -vhodný prostor se nabízí např. v tzv. Růžové zahradě; Rozšíření prvků izolační zeleně (zlepšení akustických poměrů v řešeném území – odclonění ulice Kralupská, ochrana ovzduší – prach a exhalace), atd.