Vítejte

na stránkách ateliéru Dany Pokojové.
Předmětem činnosti ateliéru je územní plánování. A to ve formě zpracování územně analytických podkladů ve spolupráci s firmou zpracovávající GIS data nebo ve formě územních studií zástavby a veřejných prostranství.
Zabýváme se tvorbou a zpracováním územních plánů a jejich změn pro obce a města, tvorbou regulačních plánů jak pro soukromé investory, tak také pro obce a města. A v neposlední

řadě zpracováváme dokumentace pro územní rozhodnutí.
Druhým důležitým oborem činnosti je architektonická tvorba, která byla stěžejní v minulých letech a k níž se v posledním období vracíme.
Ateliér zahrnuje kolektiv autorů architektů a projektantů v navazujících profesích, kteří se podílejí na společných zakázkách urbanistických a architektonických s přesahem k dokumentacím pro stavební povolení.