Lokalita rodinných domů v Srbsku

2009–2010

objednatel: OÚ Srbsko , starosta- Jaroslav Bastl,
Cílem řešení územní studie bylo vytvořit územně plánovací podklad zástavby území v souladu s požadavky urbanistickými, prostorovými a přírodními tak, aby toto zastavěné území bylo citlivě zasazeno do Chráněné krajinné oblasti Český kras.
Koncepce urbanistického řešení vycházela z návrhu zástavby v liniích přizpůsobených přírodnímu charakteru okolí, tzn. prostorová regulace staveb sleduje terénní linie, vrstevnice, linii lesa. Podstatné pro  umístění staveb rodinných domů bylo zejména jejich krajinné a prostorové působení z dálkových pohledů z protilehlé hrany údolí nad Berounkou, z území NPR Koda.